Viies võrokeeline laulu- ja rahvapido tulõ 2. juunil 2018 Võro Kubija laululava pääl.

Uma Pido om Eesti kultuuripildin tävveste esieräline pido. Timahava om põhjust viil inämb hõisada – Umma Pito peetäs joba viies kõrd! Kuigi pido om noorõkõnõ, viil kujonõman ja arõnõman, om viies sünnüpäiv üte umakeelitse ja -meelitse laulu- ja rahvapido jaos tähistämist ja juubõlis nimetämist väärt asi. Põhjust kokko tulla ja ütenkuun laulda om viil – mi uma riik, Eesti Vabariik saa 100-aastadsõs! Uma Pido ja Eesti Vabariigi ütidse sünnüpääväpidoga tennämi ja annami avvu ummilõ edevanõmbilõ ja vanavanõmbilõ – ku es olnu teid, ei olõssi meid siin; ku teid es olnu, ei olõssi seo maa sääne, nigu taa om. Tahami üteldä, et meil om teid tõtõstõ väega vaia!

Juubõli’ pandva’ meid kõnõlõma suuri sõnnu ja suuvma tuu avvus terve maailma õnnõ-üsätäüsi ja rikkuisi. Ma soovi juubõlihõngulidsõ Uma Pidoga teile AIGU. Mitte pall´o õnnõ, a pall´o aigu. Aig om defitsiit. Aigu om meil kõigil veidü ja ku mändsegi imenipiga juhtuski ülearvo olõma, sõs ei mõista mi tuud hinnada. Teile, mi vanavanõmba’, soovi ma väega pall´o aigu, ja et tuu olõs mi ütine aig, ku saami tiika kuun olla’.

Ma soovi süämest, et 5. Uma Pido olõssi kotus, kon meil kõigil om aigu. Et tormaminõ läässi meelest ja mi kõik – vana’ ja noorõ’ – saassi olla’ kuun, kõnõlda ja laulda uman keelen.

Pall´o aigu kõigilõ!

Helena Kesonen
Uma Pido lavastaja

 

Uma Pido Facebookin: https://www.facebook.com/umapido5/