IV Uma Pido DVD esitlüs 1. oktoobril 2016.

IV Uma Pido DVD: esitlüs ja telmine.

Saa lainuta näütüst “Mõtsas mi olõmi jäänü”.

Võrokõisi suur kokkotulõk Uma Pido tõi 28. mail 2016 Indsikurmu 7000 inemist.

Täämbä om võrokõisi suur laulupido Uma Pido.

Rahvalaul nakkas Umalõ Pidolõ peräle jõudma.

Neläs Uma Pido tuu puulpäävä Indsikurmu lava pääle 3400 ülesastjat.

Taaskasutus Võromaa muudu – III Uma Pido lavastusõ vesiratta’ vaihõdi IV Uma Pido sümbolpilli ritsikpilli vasta.

Uma Pido uut appi nuuri vabatahtlikkõ.

IV Uma Pido plakati’. Edimäne plakat ja tõõnõ plakat.

Vana-Võromaa kihlkunna ja puu’ Umal Pidol.

Laulu tii pidolõ – rahvalauluõdagu’ egä riidi aprillin ja main.

Laulu tii pidolõ ja pido fotonäütüse kotussõ KAARDI PÄÄL.

Uma Pido loengusarja neläs päiv 12. aprillil 2016 Põlvan.

Latsõ’ teivä’ Umalõ Pidolõ kingitüses pia 2000 ritsikpilli.

Loengusarja kolmas loengupäiv 16. veebruaril.

Miihilaulupäiv Varbusõ Muusikamõisan pühäpäävä, 14. veebruaril.

Vanna Võromaad pite käümä läts’ Umast Pidost kõnõlõv fotonäütüs. Näütüse pildi’.

Uma Pido laadu teedüs – jaanuar.

Neläs Uma Pido tuu keväjä Indsikurmu 3000 laulja ümbre.

Uma Pido kuts kunnakuurõ pidolõ laulma.

Uma Pido kuts naisi nurmõst ja miihi mõtsast pidolõ laulma.

Mõtsast ja puiõst Võrol 6. novvembril: Kalla Urma kõnõ ja Roose Celia kontsõrt.

Nakkas kuurõ kirjapandminõ IV Umalõ Pidolõ!

Moostõn oll’ väkev koorikontsõrt.

Uma Pido loengusarja edimäne päiv 28. aprillil kell 13 Põlvan.

Võrokeelitside koorilaulõ ja –säädide konkursi võitsõ Alo Ritsing.

Neländä Uma Pido lavastaja om Kristo Toots.

Võrokeelitside koorilaulõ võigõlusõlõ tull´ 27 tüüd.

Uma Pido lavastaja konkurss.

III võrokeelitside koorilaulõ ja –säädide konkurss.

Neläs Uma Pido kõnõlõs väeliisist puiõst ja mõtsast.

Põlvan kuulutõdas 19. märdsil 2014 vällä Uma Pido sõnomitalgu tulõmusõ’ ja saias kokko Mikita Valduriga.

Lövvämi ütenkuun järgmädse Uma Pido sõnomi!

Kolmanda Uma Pido DVD om valmis! Katõ plaadi pääl näüdätäs tegemiisi inne pito ja pido pääkontsõrti. Topõlt-DVD hind om 6 eurot ja osta saa tuud Võro Instituudist, Tartu 48, Võro.