UMA PIDO KUTS MIIHI MÕTSAST PIDOLÕ LAULMA!

V Uma Pido tulõ 2. juunil 2018 Võrol Kubijal. Ka seo kõrd saava’ pidolõ laulma tulla mehe’, kiä parhilla ütegi koori man üten ei lüü, a tahtva Umal Pidol miihikoori laulõ üten laulda.

Oodami viisipidäjit mehi Uma Pido laulõ opma! Ütenkuun opitas är miihikuurõ laulu’ ja miihi osa’ ütiskoorilaulõn. Noodi perrä laulmisõ mõistminõ olõ-i tähtsä; abis (a mitte eelduses) om egäsugumanõ varatsõmb koorilaulukogõmus. Tulla’ võiva’ ka segäkuurõ ja -ansamblidõ mehe’!

Laulma tulõmisõs om mitu hääd põhjust: Uma Pido laulu’ oma väega ilosa’; kodokandi keelen laulda’ om mõnus ja üten mitmõ tuhandõ inemisega om laulupido lava pääl võimsa olla!

LAULULAAGRI’ MÕTSAMIIHILE 2018

Mõtsamiihi laululaagri’ peetäs 2018. aastagal kõrra kuun kooni Uma Pidoni Põlvamaal, Kanepi vallan, Varbusõ Muusikamõisan. Miihiväke juhatas Kalev Lindal.

Edimäne laagri 17. veebruaaril kell 11.00 (helüpruuv kl 10.00).

Tõõnõ laagri 17. märdsil kell 11.00

Perämäne laagri inne kuundpruuvõ om 14. aprillil kell 10.00.

Kuundpruuv om 19. mail kell 14.00 Vanemuise Kontserdimaja kontsõrtsaalin, Vanemuise 6, Tartu.

 Laululaagrihe om vajja ette kirja panda tan: https://signup.ymlp.com/xgheebwsgmgeh

Üte kõrra osavõtmisõ tasu om 5 eurot, ettetellmisõl saa 5 euro iist lõunat süvvä.

Teedüs: Kalev Lindal, tel 5040526, info@varbuse.ee

Juhis paiga pääle jõudmisõs

Egä laulja saa osta paigapääl V Uma Pido noodivihu 5 euro iist!

 

Nurmõnaasõ, kiä tegutsõsõs sammamuudu nigu mõtsamehe’, omma joba tuulõ tsiibu sisse saanu ja har’otasõ hoolõga nii Põlvan, Võrol ku Räpinäl!

Rõõmu laulust ja ilosat pidotiid!

 

Merike Tigas

Uma Pido projektijuht

Tel 56916280, merike.tigas@wi.ee