Laul Mõtõlus, autor Margit Õkva (kesken) ja esitäjä’ Elo Rahman, Hebo Rahman ja Jan Rahman.


Moostõn sai selges kõgõ parõmb vahtsõnõ võrokeeline laul

 

Tugõja’:

AS Lõuna Pagarid, Coop Põlva, Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Põlva ja Võru ekspertgrupid), Eesti Muna OÜ, Ilumäe talu OÜ, Kubija hotell-loodusspaa, Põlva vald, Rahvakultuuri Keskus (Regionaalse kultuuritegevuse toetus, Vana Võromaa pärimuskultuuri toetus), Räpina vald, SA Mooste Mõis, SA Räpina Kultuurkapital, Savi talu, Sireli talu, Vana-Võromaa käsitüü, Võro Instituut.

 

Teedüs inne lauluvõistlust

Moosten tulõ nelläs vahtsidõ võrokiilside laulõ võistluskontsõrt

 

***

Vahtsidõ võrokeelitside laulõ võistlus Uma Laul IV

Hää laululuuja!

Uma Pido kõrraldaja’ kuulutasõ vällä vahtsidõ võrokeelitsidõ laulõ võistlusõ Uma Laul IV.

Võistlusõlõ oodõtas umakeelitsit ja umaloominguliidsi laulõ. Millest laul(u’) tetä’, või laulukirotaja esi’ valli’. Laulu’ võiva’ olla’ nii rahvaligu’ ku peris muudsa’. Ka vanna (nt regilaulu) ja vahtsõt (seoilma-ao teema) või kokko klapita’.

Laulõ saatmisõ tähtaig om 23. septembri 2019! Laul tulõ saata kõrraldajilõ märgosõnaga „Uma Laul“. Üte autori käest oodami kõgõ inämb viit laulu.

Võistluskontsõrt tulõ 7. novembril 2019 kell 18 Moosten. Võistlõsõ’ laulu’, mitte näide ettekandminõ.

Parõmbit laulõ avvutasustõdas rahalidsõ preemiäga!

Kae’ konkursi statuuti.