Määne om seo maa? Kaemi’ perrä!

28.04.2018 kell 11 matk Vahtsõliina kihlkunnan Piusa ja Tudõrna kandin.

Pääle naatas Piusa Külästuskeskusõ mant. Kirjäpandmine nakas pääle 10.30. Matk lätt vallalõ 11.00. Kokko om matkarada umbõs kümme kilomeetrit pikk.
Piusa ja Tudõrna kandih näüdätäs kotussit, kohe tavalise turisti ei putu. Matkal om kats tähtsät asja – luudus ja raudtiitruuba. Luudusõ poolõ päält om matkajuhis Piiri Ain, kiä innegi Piusah huvilistõlõ taimist ja eläjist kõnõlnu. Ku taivataat keväjäga ildas ei jää, sõs saa mõtsa all häitsemäh kaia palolilli. Nuu omma luuduskaitsõ all ja korjada tohi-ei. Küll saa kaia ja pildistädä nii pallo ku kulus.
Tudõrna kant oll inne tõist ilmasõta kuulus uma raudtiisillaga. Ku 1888. aastal ehiteti Valga-Petseri raudtii, sõs Tudõrna uja pääle tetti Eesti kõkkõ korgõmp sild. Parhilla tuud inämp alalõ ei olõ.
Väiksembit truupe, kost saa raudtii alt läbi minnä, om mito. Kõkkõ võimsamp om Hirmutruup. Ku om keväjäne suurvesi vai väega vihmanõ, sõs vast ei saa säält ilma kummiseerikuda läbi. Nii et kaegõ ilma ja pankõ õigõ asja sälgä-jalga. Hädä peräst saa ronni ka üle raudtii.
Hirmutruuba mant läämi tõõsõl puul raudtiid ollõva Silmälätte mano. Kere turgutamise teemi aoluulidse Tuderna kõrdsi kandih. Tuu jaos om võileib vaia hindäl üteh võtta. A joogipoolist pakumi sääl.
Tagasi Piusa poolõ minneh saa mõtsa all mitmõh kotussõh kaia minevä aastatuhandõ keskelt peri havvakotussit. Nuu omma muinsuskaitsõ puult siltega tähistõt. Orava kooli noorõ tegevä tagasitiil paar põnnõvat ülesannõt kah.

Matka kõrraldaja Säinasti Ene 5268734.

Matkalisõ teedüs
Matkalõ kirjapandminõ (nakkas pääle sis, ku matkaaig ligembäle jõud)
Matkasarja plakat

Matkasarja teedüs eesti keelen

Järgmädse’ matka’

12.05.2018 kell 11  matk Rõugõ kihlkunnan.
Hulgitas Paganamaal vanakur’a tiid piten.

2.06.2018 kell 11  matk Põlva ja Rõugõ kihlkunna piiri pääl.
Käüdäs Võro liinan, uuritas Piiri uulitsat, kost lätt Põlva ja Rõugõ kihlkunna piir.

Olnu matka’

Matkasarja 1. matk
15.10.17 kell 11 matk Räpinä kihlkunnan Meenikunnon “Mõtsavele’ Palomaal”  

Matkal oll’ kokko 220 inemise ümbre, nii nuuri ku vannu. Contra juhat’ matka sisse, ka lauluviis oll’ täl õigõl aol ja õigõn kotussõn käüssest tõmmada’.
Matkajuhi Tiganigu Kaarli ja Kandlõ Kalle tei’ hääd tüüd. Suurõ rahvahulga peräst läts’ näil vaja ruuporit. Pillimiis Valgu Toomas, kiä pia kõik aig mängse, oll’ joba puhas boonus. Aviti suureperäne süküsilm ja kõrraldaja Tõemäe Maive ja Valsi Aile olli’ tennü supõrhää tüü. Aituma kõigilõ!

 

Matkasarja 2. matk
29.10.17 kell 11 Võromaa-Setomaa piiriretk

Matkal oll’ kokko 140 inemise ümbre. Käüti 1000 aastakka vana piiri ja piiriala ümbre. Otsiti vanna piirikotust Lämmäkivvi, kõnõldi tuust, kuis võeti piiri pääl vasta saatkundõ. Miiksen käüti Jaanikivi man, kõnõlõdi Stalini aol ehitet kerigu luku. Raa pääle jäi roodsiaignõ piirikõnõluisi kotus ja vana veski paik. Liiguti Piirimäel ja Miikse uja perve pääl.
Matka juhtsõ’ Hõrna Aare, Kiristaja Arvis ja Tuulõ Kaja, raakaarti avit tetä Puusepä Mihkel. Aituma kõigilõ ilosa matkapäävä iist!

 

Matkasarja 3. matk
11.11.17 kell 11 matk Urvastõ kihlkunnan “Pokudõlõ küllä”.

Huulmada väikust vihmasaost oll’ jälkina matkama tulnu 140 inemist. Minti Urvastõ keriku mant Koigulõ, säält Pokumaalõ, edesi Tammõ-Lauri tammõ mano ja lõpus keriku mano tagasi. Pokumaal tutvusti Hendriksoni Nele ja Loodusõ Sirje peris ja muinasjutu pokusid ja muud Pokumaa rahvast.
Matkajuhi’ Metsa Kaie, Ruusmaa Tiina ja Tiksi Kerli. Matka kõrrald’ Kroonmäe Aivar, aviti Üpruse Virve, Tõntsu Tiit ja Ploomi Artur. Aituma kõigilõ ilosa matkapäävä iist!

 

Matkasarja 4. matk
2.12.2017 kell 11 matk Põlva kihlkunnan, Taivaskua kandin. Mõtsamehega mõtsa!

Lumi oll maaha sadanu, nigu muinasjutun! Matkale tull jälleki 140 inemise ümbre. Matkajuht Ülo Leitu vei meid mõtsavelli puknri mano, kõnõl Taivaskodadõst ja mõtsast. Kävemi Mamastõ tervüsespordi keskusõ man ja ratu pääl. Kaimi Jakob Hurda sünnüpaika ja Himmastõ koolimajja. Astsõmi üle Võnnu kihlkunna piiri. Saimi tutvas paikuga, kon võeti üles filmi “Viimne reliikvia”.
Matka korrald Meelis Maidla, matka juhtse Ülo Leitu. Kirjapandmise man olli abis Kati Maidla ja Aili Siida. Parkmist kõrraldi Mart Vester ja Roman Prussinski, Hurda sünnüpaigan kõnõli Sirje Vill ja Arvo Jää. Viil avit üten Taima Nurm Põlva spordikoolist. Aituma kõigilõ kõrraldajilõ ja ütenlüüjile!

 

Matkasarja 5. matk
17.03.2018 kell 11 matk Karula kihlkunnan Lüllemäe kandin Lattiku Jaani ratu pääl

Matka kangelasõs oll’ illos Karula kunnmaa ja seo kihlkunna üts kuulsampi poigi, kiränik, keriguoppaja ja poliitik Lattiku Jaan. Matkal kaeti ilosat maastikku ja kõnõldi eesti rahva hääst ettekujotusvõimõst kotussõnimmi panõgi man. Kõnõldi Lattiku Jaani latsõpõlvõst ja käüti timä sünnü- ja latsõpõlvõkodo man. Kullõldi ka mõnt timä vahvat juttu.

Matkalõ tull 140 inemist. Kõrrald’ Sixten Sild, pääle timä olli matkajuhi viil Maret Vaher ja Ede Pähn. Aviti Merike Õun, Külli Leola, Sarmite Sild ja Ester Seim.. Aituma kõrraldajilõ, ütenlüüjile ja ilosalõ ilmalõ!

 

Matkasarja 6. matk
31.03.2018 kell 11 matk Kanepi kihlkunnan ümbre kuvvõ Koorastõ järve

Matkama tull 260 matkalist. Rada läts ilosa maastigu pääl ümbre kuvvõ järve. Liiguti Varõtõpalo mõtsa, säält üle “Vihakanali” Kõrvvõrjärve viirde. Järve äkilidsemba hummogukaldõ pääl om alalõ ribakõnõ põlist, paarisaa aasta vannust pedäjämõtsa, segämini ütsikidõ kuusiga. Põhakaldõ pääl om tsuklõmisõ kotus ja ühendüskraav Mutsina järvega. Tan omma ka mõnõ muistidsõ kalmõ. Edesi vei tii Linajärve viirde. Liiguti viil üle Pühäjõõ, ümbre Koorastõ järve Uiakatsi järve viirde. Müüdä põigati Atsike järvest ja tii veigi lehissealleed müüdä alostuspaika tagasi.
Matka kõrrald Urmas Kivirand, mõtsajuttu ai Meelis Kihulane. Tsirgest kõnõl Peeter Raudsepp, aoluust Kristel Kivirand. Tsäid kiitse Marju Jalas. Aituma kõigilõ kõrraldajilõ ja matkaliisilõ!

 

Matkasarja 7. matk
14.04.2018 Harglõ kihlkunnan. Koiva kondõ “viies aastaaig”.

Matkaliisi oll seokõrd 200. Matkati Parmu Ökokülä talgukeskusõ mant üle Mustajõõ Tellingumäe torni mano. Mustajõõ 100-aastadse silla pääl saiva huvilidsõ kaia, kuimuudu tetäs hüdrometeoroloogiliidsi uurmiisi.
Edesi minti Tellingumäe torni ja säält edesi läbi põlidsõ mõtsa Taheva Mõisaparki inneskiidsi mõisa huunidõ mano, kon kaeti muinsuskaitsõ all olõvit ijäkeldrit ja viitorni. Kaia sai ka tõisi sanatooriumi huunit ja kullõlda juttõ sääl juhtunu as’ost.
Uuriti 2016. aastaga juulitormi jälgi ja prooviti arvo saia luudusõ vägevüsest.
Matka kõrraldi Merike Saar ja Kalev Raudsepp. Giidi’ olli Kalev Raudsepp, Andres Rõõmus, Monika Rogenbaum, Kalev Helemets. Tõrvavabrikust kõnõl Andres Rattasepp, meteorloogiast Kaie Helemets. Tellingumäel kõnõl Tõnis kask, tornivaht oll Raul Tiit. Sanatooriumi giid oll Annet Kaganovitš.
Parkmist kõrraldi Raul Tiit, Karl Alex Allemann, Mattias Miller, pilti tei’ Annika Rätsep, Mari Epp Rattasepp. Lõõtsa mängse Tormi Rattasepp ja tiimeistre olli Roman Orusaar, Jandra Mölder, Inge Põder-Männiste. Transpordi ja logistikajuht oll Indrek Miller. Aituma kõigilõ kõrraldajilõ ja matkaliisilõ!

 

 

Kõrraldasõ’:
Võro Selts VKKF
Võro Instituut
Kaitseliit Võrumaa Malev
Kaitseliit Põlva Malev
Võrumaa Spordiliit
Põlva Maakonna Spordiliit
Põlva Matkaklubi jt